અમરેલી વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

10-07-17

અમરેલી-૧ અમરેલી ગ્રામ્ય
10-07-17 અમરેલી-૧ અમરેલી શહેર
12-07-17 અમરેલી-૧ ચિતલ ૧૯
19-07-17 અમરેલી-૧ દામનગર

11-07-17

અમરેલી-૧ બાબરા શહેર

11-07-17

અમરેલી-૧ બાબરા ગ્રામ્ય
18-07-17 અમરેલી-૧ લાઠી
20-07-17 અમરેલી-૧ લીલીયા ૧૭
17-07-17 અમરેલી-૨ કુંકાવાવ
૧૦ 07-07-17 અમરેલી-૨ ચલાલા ૧૫
૧૧

21-07-17

અમરેલી-૨ ધારી-૧
૧૨ 21-07-17 અમરેલી-૨ ધારી-૨ ૧૨
૧૩ 11-07-17 અમરેલી-૨ બગસરા ૧૪
૧૪ 18-07-17 અમરેલી-૨ વડીયા
૧૫ 07-07-17 ઉના ઉના શહેર
૧૬ 11-07-17 ઉના ઉના-૧
૧૭ 18-07-17 ઉના ઉના-૨
૧૮ 12-07-17 ઉના કોડીનાર-૧
૧૯ 21-07-17 ઉના કોડીનાર-૨
૨૦ 19-07-17 ઉના ગીર ગઢડા ૧૪
૨૧ 20-07-17 ઉના ધોકડવા
૨૨ 17-07-17 સાવરકુંડલા ખાંભા
૨૩ 25-07-17 સાવરકુંડલા જાફરાબાદ
૨૪ 21-07-17 સાવરકુંડલા રાજુલા ગ્રામ્ય
૨૫ 20-07-17 સાવરકુંડલા રાજુલા શહેર ૧૦
૨૬ 18-07-17 સાવરકુંડલા વિજપડી ૧૫
૨૭ 11-07-17 સાવરકુંડલા સાવરકુંડલા ગ્રામ્ય
૨૮ 7-07-17 સાવરકુંડલા સાવરકુંડલા શહેર