અંજાર વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

14-07-17

અંજાર અંજાર ગ્રામ્ય-૧ ૧૩
07-07-17 અંજાર અંજાર ગ્રામ્ય-૨ ૧૧
12-07-17 અંજાર અંજાર શહેર
14-07-17 ગાંધીધામ આદિપુર

07-07-17

ગાંધીધામ કાસેઝ

18-07-17

ગાંધીધામ ગાંધીધામ ૧૩
21-07-17 ભચાઉ ભચાઉ ૨૧
11-07-17 ભચાઉ ભીમાસર ૧૯
18-07-17 ભચાઉ રાપર ૧૮
૧૦ 11-07-17 ભચાઉ સામખિયાલિ ૧૨