ભુજ વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

14-07-17

નખત્રાણા કોઠારા
07-07-17 નખત્રાણા દયાપર
12-07-17 નખત્રાણા નખત્રાણા
14-07-17 નખત્રાણા નલીયા

07-07-17

નખત્રાણા રવાપર

18-07-17

ભુજ કુકમા
21-07-17 ભુજ ખાવડા
11-07-17 ભુજ દેશલપર
18-07-17 ભુજ ભુજ માધાપર
૧૦ 11-07-17 ભુજ ભુજ રુરલ
૧૧

07-07-17

ભુજ ભુજ સીટી-૧
૧૨ 07-07-17 ભુજ ભુજ સીટી-૨
૧૩ 07-07-17 માંડવી ગઢશીશા
૧૪ 21-07-17 માંડવી દહીસરા
૧૫ 20-07-17 માંડવી માંડવી ગ્રામ્ય
૧૬ 12-07-17 માંડવી માંડવી શહેર
૧૭ 14-07-17 માંડવી મુન્દ્રા-૧
૧૮ 18-07-17 માંડવી મુન્દ્રા-૨