બોટાદ વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

06-07-17

ગઢડા ગઢડા ગ્રામ્ય-૧ ૨૦
10-07-17 ગઢડા ગઢડા ગ્રામ્ય-૨
19-07-17 ગઢડા ઢસા ૧૮
14-07-17 ગઢડા ધોળા ૨૦

17-07-17

બોટાદ પાળીયાદ

05-07-17

બોટાદ બરવાળા ૧૪
07-07-17 બોટાદ બોટાદ ગ્રામ્ય
21-07-17 બોટાદ બોટાદ ટાઉન-૧
11-07-17 બોટાદ બોટાદ ટાઉન-૨ ૧૧