ભાવનગર વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

15-07-17

પાલીતાણા ગારીયાધાર-૧ ૧૦
15-07-17 પાલીતાણા ગારીયાધાર-૨
22-07-17 પાલીતાણા ઘોડીઢાળ
15-07-17 પાલીતાણા તળાજા-૧ ૧૧

20-07-17

પાલીતાણા તળાજા-૨

20-07-17

પાલીતાણા ત્રાપજ
18-07-17 પાલીતાણા પાલીતાણા રૂરલ ૧૨
15-07-17 પાલીતાણા પાલીતાણા શહેર
13-07-17 ભાવનગર રૂરલ વરતેજ ૩૨
૧૦ 21-07-17 ભાવનગર રૂરલ વલભીપુર
૧૧

11-07-17

ભાવનગર રૂરલ સણોસરા ૧૨
૧૨ 11-07-17 ભાવનગર રૂરલ સિહોર રૂરલ ૧૧
૧૩ 21-07-17 ભાવનગર રૂરલ સિહોર શહેર ૧૦
૧૪ 18-07-17 ભાવનગર સીટી-૧ કાળાનાળા ૨૯
૧૫ 18-07-17 ભાવનગર સીટી-૧ કુંભારવાડા
૧૬ 14-07-17 ભાવનગર સીટી-૧ ખારગેટ
૧૭ 18-07-17 ભાવનગર સીટી-૧ ડાયમંડ ચોક
૧૮ 15-07-17 ભાવનગર સીટી-૧ પાવર હાઉસ
૧૯ 15-07-17 ભાવનગર સીટી-૨ કાળીયાબીડ
૨૦ 20-07-17 ભાવનગર સીટી-૨ ઘોઘા ૧૦
૨૧ 14-07-17 ભાવનગર સીટી-૨ ચિત્રા
૨૨ 14-07-17 ભાવનગર સીટી-૨ મામસા ૧૪
૨૩ 07-07-17 ભાવનગર સીટી-૨ હિલડ્રાઇવ
૨૪ 20-07-17 મહુવા જેસર
૨૫ 12-07-17 મહુવા બગદાણા
૨૬ 17-07-17 મહુવા મહુવા ટાઉન
૨૭ 10-07-17 મહુવા મહુવા રૂરલ-૧
૨૮ 11-07-17 મહુવા મહુવા રૂરલ-૨