જામનગર વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

15-07-17

ખંભાળીયા ખંભાળીયા ગ્રામ્ય
15-07-17 ખંભાળીયા ખંભાળીયા શહેર
22-07-17 ખંભાળીયા ભાણવડ
15-07-17 ખંભાળીયા વડત્રા ૧૮

20-07-17

જામજોધપુર જામજોધપુર ઈસ્ટ

20-07-17

જામજોધપુર જામજોધપુર વેસ્ટ
18-07-17 જામજોધપુર લાલપુર ૧૦
15-07-17 જામજોધપુર વેરાડ
13-07-17 જામજોધપુર સમાણા ૧૩
૧૦ 21-07-17 જામનગર ગ્રામ્ય આમરણ
૧૧

11-07-17

જામનગર ગ્રામ્ય કાલાવડ ઈસ્ટ
૧૨ 11-07-17 જામનગર ગ્રામ્ય કાલાવડ વેસ્ટ
૧૩ 21-07-17 જામનગર ગ્રામ્ય જોડીયા
૧૪ 18-07-17 જામનગર ગ્રામ્ય ધ્રોલ ટાઉન ૧૧
૧૫ 18-07-17 જામનગર ગ્રામ્ય ધ્રોલ રૂરલ
૧૬ 14-07-17 જામનગર ગ્રામ્ય નિકાવા
૧૭ 18-07-17 જામનગર શહેર-૧ જામનગર દરબારગઢ ૧૦
૧૮ 15-07-17 જામનગર શહેર-૧ જામનગર પટેલ કોલોની
૧૯ 15-07-17 જામનગર શહેર-૧ જામનગર સાતરસ્તા
૨૦ 20-07-17 જામનગર શહેર-૧ જામનગર સેન્ટ્રલઝોન ૧૧
૨૧ 14-07-17 જામનગર શહેર-૧ જામનગર હાપા ૧૧
૨૨ 14-07-17 જામનગર શહેર-૨ જામનગર ખંભાળીયા ગેટ ૧૮
૨૩ 07-07-17 જામનગર શહેર-૨ જામનગર ગ્રામ્ય ૧૬
૨૪ 20-07-17 જામનગર શહેર-૨ જામનગર જીઆઈડીસી
૨૫ 12-07-17 જામનગર શહેર-૨ જામનગર નગરસીમ ૧૨
૨૬ 17-07-17 જામનગર શહેર-૨ સાપર
૨૭ 10-07-17 જામનગર શહેર-૨ સિક્કા ૧૧
૨૮ 11-07-17 દેવભૂમિ દ્વારકા ઓખા ૨૬
૨૯ 25-07-17 દેવભૂમિ દ્વારકા કલ્યાણપુર ૧૪
૩૦ 11-07-17 દેવભૂમિ દ્વારકા દ્વારકા
૩૧ 21-07-17 દેવભૂમિ દ્વારકા ભાટિયા ૨૭