જુનાગઢ વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

07-07-17

જુનાગઢ રૂરલ-૧ જુનાગઢ રૂરલ ૨૬
12-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૧ બિલખા
14-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૧ ભેસાણ ૨૪
19-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૧ વિસાવદર-૧ ૨૭

19-07-17

જુનાગઢ રૂરલ-૧ વિસાવદર-૨

14-07-17

જુનાગઢ રૂરલ-૨ માણાવદર-૧
14-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૨ મમાણાવદર-૨
12-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૨ મેંદરડા
07-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૨ વંથલી
૧૦ 07-07-17 જુનાગઢ રૂરલ-૨ શાપુર
૧૧

07-07-17

જુનાગઢ શહેર ગાંધીગ્રામ
૧૨ 14-07-17 જુનાગઢ શહેર જુનાગઢ જીઆઇડીસી
૧૩ 07-07-17 જુનાગઢ શહેર સેંન્ટ્રલ ૧૦
૧૪ 14-07-17 જુનાગઢ શહેર સેટેલાઈટ
૧૫ 18-07-17 જુનાગઢ શહેર આકોલવાડી
૧૬ 18-07-17 વેરાવળ તાલાળા
૧૭ 11-07-17 વેરાવળ પ્રભાસ-પાટણ
૧૮ 06-07-17 વેરાવળ પ્રાંચી ૧૦
૧૯ 11-07-17 વેરાવળ વેરાવળ જીઆઈડીસી
૨૦ 10-07-17 વેરાવળ વેરાવળ શહેર
૨૧ 06-07-17 વેરાવળ સુત્રાપાડા ૧૫