મોરબી વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

19-07-17

મોરબી ટંકારા
11-07-17 મોરબી મોટા દહીંસરા
07-07-17 મોરબી મોરબી ગ્રામ્ય
21-07-17 મોરબી મોરબી ટાઉન-૧

05-07-17

મોરબી મોરબી ટાઉન-૨

17-07-17

મોરબી લાલપર
14-07-17 મોરબી શનાળા
06-07-17 વાંકાનેર વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૧
11-07-17 વાંકાનેર વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૨ ૧૦
૧૦ 05-07-17 વાંકાનેર વાંકાનેર શહેર
૧૧

17-07-17

હળવદ ચરાડવા
૧૨ 19-07-17 હળવદ સરા
૧૩ 12-07-17 હળવદ હળવદ ગ્રામ્ય
૧૪ 14-07-17 હળવદ હળવદ શહેર