પોરબંદર વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

17-07-17

કેશોદ કેશોદ ગ્રામ્ય-૧
17-07-17 કેશોદ કેશોદ ગ્રામ્ય-૨
17-07-17 કેશોદ કેશોદ શહેર
14-07-17 કેશોદ માળીયા ૧૧

11-07-17

કુતિયાણા કુતિયાણા ૧૧

21-07-17

પોરબંદર ગ્રામ્ય બગવદર
05-07-17 પોરબંદર ગ્રામ્ય બાંટવા ૨૩
15-07-17 પોરબંદર ગ્રામ્ય રાણાકંડોરણા
18-07-17 પોરબંદર ગ્રામ્ય રાણાવાવ ૧૦
૧૦ 12-07-17 પોરબંદર શહેર કમલાબાગ
૧૧

12-07-17

પોરબંદર શહેર કીર્તિમંદિર
૧૨ 12-07-17 પોરબંદર શહેર કોસ્ટલ
૧૩ 12-07-17 પોરબંદર શહેર પોરબંદર ઉદ્યોગનગરય
૧૪ 07-07-17 માંગરોળ ચોરવાડ
૧૫ 18-07-17 માંગરોળ માંગરોળ ગ્રામ્ય
૧૬ 18-07-17 માંગરોળ માંગરોળ શહેર
૧૭ 14-07-17 માંગરોળ માધવપુર