રાજકોટ શહેર વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

20-07-17

રાજકોટ શહેર-૧ આજી-૧
20-07-17 રાજકોટ શહેર-૧ આજી-૨
20-07-17 રાજકોટ શહેર-૧ આજી-ઇન્ડ
14-07-17 રાજકોટ શહેર-૧ કોઠારિયા રોડ

10-07-17

રાજકોટ શહેર-૧ પ્રહલાદપ્લોટ

10-07-17

રાજકોટ શહેર-૧ મીલપરા
14-07-17 રાજકોટ શહેર-૧ સોરઠીયાવાડી
07-07-17 રાજકોટ શહેર-૨ પ્રદ્યુમનનગર
04-07-17 રાજકોટ શહેર-૨ બેડીનાકા
૧૦ 11-07-17 રાજકોટ શહેર-૨ મહિલા કોલેજ
૧૧

11-07-17

રાજકોટ શહેર-૨ રાજકોટ શહેર ઉદ્યોગનગર
૧૨ 14-07-17 રાજકોટ શહેર-૨ લક્ષ્મીનગર
૧૩ 18-07-17 રાજકોટ શહેર-૩ કાલાવડ રોડ
૧૪ 21-07-17 રાજકોટ શહેર-૩ નાનામવા રોડ
૧૫

07-07-17

રાજકોટ શહેર-૩ મવડી રોડ
૧૬ 20-07-17 રાજકોટ શહેર-૩ રાજકોટ શહેર માધાપર
૧૭ 20-07-17 રાજકોટ શહેર-૩ રૈયા રોડ
૧૮ 07-07-17 રાજકોટ શહેર-૩ વાવડી

૧૦