રાજકોટ ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

14-07-17

ગોંડલ કોટડા સાંગાણી
20-07-17 ગોંડલ ગોંડલ ગ્રામ્ય-૧
21-07-17 ગોંડલ ગોંડલ ગ્રામ્ય-૨
13-07-17 ગોંડલ ગોંડલ શહેર

15-07-17

ગોંડલ વસાવડ

12-07-17

જસદણ આટકોટ ૨૦
11-07-17 જસદણ જસદણ ૧૪
18-07-17 જસદણ ત્રંબા ૨૧
14-07-17 જસદણ વિંછીયા
૧૦ 21-07-17 જસદણ સરધાર ૧૦
૧૧

14-07-17

જેતપુર જામકંડોરણા-૧
૧૨ 14-07-17 જેતપુર જામકંડોરણા-૨
૧૩ 18-07-17 જેતપુર જેતપુર ગ્રામ્ય
૧૪ 18-07-17 જેતપુર જેતપુર શહેર
૧૫ 18-07-17 જેતપુર નવાગઢ
૧૬ 20-07-17 ધોરાજી ઉપલેટા ગ્રામ્ય ૧૬
૧૭ 22-07-17 ધોરાજી ઉપલેટા શહેર
૧૮ 14-07-17 ધોરાજી ધોરાજી ગ્રામ્ય

૧૯ 13-07-17 ધોરાજી ધોરાજી શહેર

૨૮

૨૦ 19-07-17 ધોરાજી ભાયાવદર

૨૧ 14-07-17 રાજકોટ ગ્રામ્ય કુવાડવા

૨૨ 25-07-17 રાજકોટ ગ્રામ્ય પડધરી

૨૩ 11-07-17 રાજકોટ ગ્રામ્ય મેટોડા

૨૪ 21-07-17 રાજકોટ ગ્રામ્ય રોણકી

૨૫ 18-07-17 રાજકોટ ગ્રામ્ય લોધિકા

૨૬ 08-07-17 રાજકોટ ગ્રામ્ય શાપર વેરાવળ