સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી લોકદરબાર - ૨૦૧૭

ક્રમ તારીખ વિભાગીય કચેરીનું નામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું નામ લોક દરબાર દરમિયાન મળેલ રજૂઆત ની સંખ્યા વિગતવાર અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો

17-07-17

ધ્રાંગધ્રા દસાડા
13-07-17 ધ્રાંગધ્રા ધ્રાંગધ્રા રૂરલ
21-07-17 ધ્રાંગધ્રા ધ્રાંગધ્રા સીટી ૧૯
08-07-17 ધ્રાંગધ્રા પાટડી

15-07-17

ધ્રાંગધ્રા બાવળી

10-07-17

ધ્રાંગધ્રા રાજસીતાપુર
21-07-17 લીંબડી ચુડા
17-07-17 લીંબડી લીંબડી ગ્રામ્ય ૧૭
10-07-17 લીંબડી લીંબડી શહેર
૧૦ 12-07-17 લીંબડી સાયલા ૧૫
૧૧

10-07-17

સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા
૧૨ 21-07-17 સુરેન્દ્રનગર જોરાવરનગર ૧૨
૧૩ 18-07-17 સુરેન્દ્રનગર થાન ૧૪
૧૪ 18-07-17 સુરેન્દ્રનગર મુળી
૧૫ 11-07-17 સુરેન્દ્રનગર લખતર
૧૬ 12-07-17 સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ
૧૭ 13-07-17 સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર રૂરલ
૧૮ 10-07-17 સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર સીટી-૧
૧૯ 20-07-17 સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર સીટી-૨